Desinformació a l’era digital: Una amenaça complexa per a les democràcies

Desinformació a l’era digital: Una amenaça complexa per a les democràcies

Internet i el desenvolupament digital propicien múltiples avenços i beneficis econòmics i socials. També un nou context social i informatiu que ha afavorit una amplificació sense precedents de la desinformació i els seus efectes, convertint-la en una amenaça desatacada per als sistemes democràtics. Tot això es veu avui com una qüestió de seguretat nacional que assoleix nivells crítics en situacions de gran rellevància social, com ara crisis sanitàries, conflictes bèl·lics o els processos electorals. Pot repercutir negativament sobre béns públics com la salut i erosionar els processos i les institucions democràtics, així com alguns drets fonamentals, com el d’informació. Alhora, la seva gestió és complexa, ja que alguns d’aquests drets, com la llibertat d’expressió, es podrien veure restringits si no s’actua amb la cautela i la precisió necessàries. La ciutadania es mostra majoritàriament preocupada per la qüestió, alhora que hi ha símptomes clars de la seva indefensió.

L’Oficina de Ciència i Tecnologia del Congrés dels Diputats de l’estat espanyol ha publicat l’estudi “Desinformació a l’era digital. Una amenaça complexa per a les democràcies”. Aquest informe aprofundeix en les causes i els impactes del fenomen, així com en els mecanismes que poden ajudar a combatre’l.

Segons l’Oficina C, mentre Espanya avança amb el marc europeu, la comunitat experta posa èmfasi en la “importància de consolidar una estratègia nacional que integri les múltiples dimensions de la desinformació i vertebri el desenvolupament de polítiques públiques en la matèria. Aquesta inclou, entre d’altres, un pla d’alfabetització mediàtica i digital. Alhora, són elements essencials en totes les actuacions la cooperació dels sectors públic i privat, i amb la societat civil, la transparència i rendició de comptes i la cooperació internacional”.- Àmbit d’Estratègia